KIS Logo
Monthly calendar

Office365 Portal

Kozak Korner Newsletter

Family Profile


©2023 Kyiv International School

3A Svyatoshynsky Provulok Kyiv , Ukraine 03115

email: kyiv@qsi.org  tel: (38 044) 452-27-92